Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2016

sabinek
1926 537b 500
świetne!!!
sabinek
sabinek
0646 5dcd
ZLATAN!
Reposted fromeroth eroth viakrolik krolik
sabinek
sabinek
0581 b98e 500
Reposted fromrol rol
sabinek
0672 9267
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
sabinek
5199 8d4a 500
Reposted fromrol rol viaNSFWcontent NSFWcontent

November 15 2016

sabinek
Jeżeli ktoś zachowuje się, jakby mu nie zależało, po prostu mu uwierz.
Reposted fromovermind overmind viaarrependimento arrependimento
sabinek
9546 5cb5
Reposted frommagdenvja magdenvja viaarrependimento arrependimento
sabinek
Bo ona ma sześć różnych uśmiechów. Pierwszy, gdy coś ją naprawdę rozśmieszy. Drugi, gdy śmieje się z grzeczności. Trzeci, gdy snuje plany. Czwarty, gdy śmieje się sama z siebie. Piąty, gdy czuje się niezręcznie. I szósty, gdy... Szósty, gdy Go widzi...
sabinek
3105 4508 500
sabinek
Reposted fromtfu tfu viaarrependimento arrependimento
sabinek
sabinek
sabinek
2572 d9c6 500
Jadwiga Sawicka

October 25 2016

sabinek
5929 f239
sabinek
0201 da4a 500
Zimna suka
Reposted frompiehus piehus viatruesoup truesoup
sabinek
Reposted fromtfu tfu viaaffia affia
sabinek
A młodość komiczna nie jest. To jest czas tragiczny i trudny do przetrzymania. Wszystko przeżywa się w chujnasób, bo i świata doznaje się dotkliwiej. Radość jest wprawdzie euforią, ale ból – dajcie spokój.
— Jerzy Pilch
sabinek
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl